شرایط دریافت کارت هدیه
- مشتریانی که خرید آنها شامل هیچ یک از تخفیفات فروشگاههای زنجیره ای پوشاک آریسا نمی گردد در ازای هر ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال خرید یک عدد کارت به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال هدیـه دریافت می نمایند کـه در تمامی شعب فروشگاههای آریسا در مدت زمان اعتبـاری که بر روی کارت های مذکور ثبت شده است قابل استفاده می باشد. - کارت هدیه فقط به مشتریان عادی که در ایام فروش عادی بدون هرگونه تخفیف خرید می نمایند تعلق می گیرد. - کارت هدیه مشمول مشترکین آریسا که از مزایای تخفیف استفاده می نمایند نخواهد شد.
شرایط دریافت و نحوه استفاده از کارت هدیه
- دارندگان کارت هدیه درزمان اعتبار کارت ها در صورت خرید به میزان حداقل ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا بیشتر می توانند از کارت های هدیه خود استفاده نمایند. - کارت هدیه فقط برای یکبار خرید بصورت حضوری در شعب آریسا معتبر می باشد . - جهت استفاده از مبلغ هدیه ارائه اصل کارت هدیه الزامی است . - با توجه به بی نام بودن کارتهای صادره ، شرکت آریسا در ازاء سرقت یا مفقود شدن کارت هدیه ، دارنده کارت را مالک تلقی خواهد کرد . - اجناس فروخته شده با کارت هدیه تا ۳ روز قابل تعویض و استرداد می باشند .