شرايط درخواست نمايندگى

پوشاك الياف طبيعى آريسا عقد قرارداد با نمايندگان خودرا آغاز يك همكارى بلند مدت مى پندارد و همواره بر آن است با استراتژى هايه خود شرايط ويژه اى برايه نمايندگان تجارى خود فراهم اورد
______________________________

تعهدات آريسا

١:تامين كليه اجناس مورد نياز شعبه
٢:احتساب ١١ ٪تخفيف بر رويه كليه اجناس بابت أخذ نمايندگى عنوان آريسا
٣:طراحى دكوراسيون فروشگاه ،متناسب با استاندارد هايه تمامى شعب
4:اقدامات تبليغاتى بابت راه اندازى و توسعه فروش
______________________________

تعهدات نماينده

١:استفاده از عنوان پوشاك الياف طبيعى اريسا بر رويه سردر فروشگاه
٢:پايبندى به اصول و استانداردهايه آريسا
٣:راه اندازى يك كسب و كار مدرن و شركت در جلسات اريسا
______________________________
شما ميتوانيد با پر كردن فرم درخواست نمايندگى به خانواده ى بزرگ آريسا بپيونديد
______________________________
برايه اطلاعات بيشتر با شماره هايه زير تماس حاصل فرماييد
05133444616
09151000713