شرایط اشتراک در فروشگاه های آریسا
- در ازای خرید به میزان حداقل 5/000/000 ریال در ایام فروش عادی طی یک فاکتور از هریک از فروشگاههای زنجیره ای آریسا می باشد. مزایای اشتراک : - دریافت پیامک های اطلاع رسانی ایام حراج و سایر تخفیفات - بهره مندی از تخفیفات وِیژه مشترکین
طبقه بندی مشترکین و میزان تخفیفات
طبقه بندی مشترکین و میزان تخفیفات : میزان خرید به ریال میزان تخفیف شرایط عضویت و ارتقاء حداقل حداکثر فروش عادی حراج مشترکین سبز 5.000.000 ــــــ 10% 5% خرید طی یک فاکتور مشترکین نقره ای 10.000.000 20.000.000 20% 10% عضویت + خرید طی یکسال مشترکین طلایی 20.000.000+ ـــــــ 25% 15% عضویت + خرید طی یکسال سایر شرایط : - خریدهایی که در ایام حراج صورت می گیرد مشمول شرایط فوق نمی باشد. - مشترکینی که حداقل یک سال از تاریخ عضویت آنها گذشته باشد ، در صورت تحقق شرایط فوق مشمول ارتقاء می باشند. - مبنای محاسبه سقف خرید ، جمع کل اجناس خریداری شده در دو فصل بهار و پائیز می باشد که در پایان سال گزارشات مورد نیاز تهیه شده و ارتقاء در سیستم اعمال خواهد شد.